Aviso legal

Aviso legalDATOS DA EMPRESA
En cumprimento do artigo 10 da Ley 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedad da Información e Comercio Electrónico, Quepasanacosta infórmalle de que se atopa inscrita no Rexistro Mercantil de A Coruña, tomo 2.762, folio 133, folla número C - 31.831, sendo os seus datos identificativos os seguintes:

Denominación social é: Ubaldo Cerqueiro García
Domicilio social: Rúa San Marcos, 8- Baixo Esq. 15130. Corcubión. A Coruña
Teléfono: 627 704 893
Correo electrónico a efectos de comunicación: info@quepasanacosta.com
Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e Quepasanacosta consideraránse eficaces, a todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN
O presente aviso legal regula o uso do sitio web (en adiante, A WEB), do que é titular Quepasanacosta. 
A navegación pola web de Quepasanacosta atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluidas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións. 
O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, non obstante, Quepasanacosta condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web á previa cumplimentación do correspondente formulario. 
Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconos, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a Quepasanacosta,  sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estrictamente necesario para o correcto uso da web. 
O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a Quepasanacosta e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice. 
O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá fronte a Quepasanacosta ou fronte a terceiros, de cualquera dano e perxuizo que poideran causarse como consecuencia do incumprimento de dita obriga.

POLÍTICA DE LIGAZÓNS E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADES
Quepasanacosta non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidos na súa website e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Asimesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio das ligazóns. 
Quepasanacosta declara ter adoptado todas as medidas necesarias para evitar calquera dano que, aos usuarios da súa website, poideran derivarse da navegación pola súa páxina web. En consecuencia, Quepasanacosta non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet poidera sufrir o usuario.

USO DE COOKIES E DATOS ESTATÍSTICOS
Esta páxina web non recollee nin almacena datos personais dos seus visitantes.
Únicamente, coa finalidad de ofrecerlle o mellor servizo a través desta páxina, e co obxecto de facilitar o seu uso, analízanse o número de páxinas visitadas, o número de visitas, así como a súa frecuencia de utilización. A estes efectos, utilízanse os datos estatísticos elaborados polo Proveedor de Servizos de Internet de  Quepasanacosta Con esta información analízase a frecuencia de uso da web da mercantil a partir dos datos de conexión, e as seccións máis visitadas.Quepasanacosta non utiliza cookies para recoller información dos usuarios desde a súa páxina web nin rexistra os seus enderezos IP. 
O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador de modo que se lle informe da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro. Non obstante, para o acceso á website de Quepasanacosta non será preceptiva a instalación de cookies.

PROTECCIÓN DE DATOS
Infórmaselle de que os datos personais que nos facilite voluntariamente, a través dos distintos formularios da web, serán incorporados a un ficheiro titularidade de Quepasanacosta con domicilio en Rúa San Marcos, 8- Baixo Esq. 15130. Corcubión (A Coruña), que cumpre coas medidas de seguridade esixidas no Real Decreto 1720/2007 de 21 de decembro. A finalidade de dito ficheiro é a prestación e administración do servizo contratado ou solicitado, así como a realización de estatísticas, a remisión de publicidade e outras promocións comerciais que Quepasanacosta poida efectuar nun futuro. 
Mediante o envío dos mencionados formularios, o usuario autoriza  que se lle envíe información e comunicacións comerciais a través de correo postal, correo electrónico ou fax dos productos e servizos da empresa. 
Asi mesmo, Quepasanacosta  cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou teñan deixado de ser necesarios para a súa finalidade, de conformidade co previsto na Ley Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal. 
O usuario poderá revocar o consentimento prestado e exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito a Quepasanacosta, no seguinte enderezo Rúa San Marcos, 8- Baixo Esq. 15130. Corcubión (A Coruña), ou ben a través do seguinte correo electrónico info@quepasanacosta.com, identificándose debidamente e indicando de forma visible o concreto dereito que se exerce. 
Quepasanacosta adopta os niveis de seguridade correspondentes requeridos pola citada Lei Orgánica 15/1999 e demáis normativa aplicable. Non obstante, non asume ningunha responsabilidade polos danos e perxuizos derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario.